اشتراک گذاری

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

آدرس کوتاه شده‌ی صفحه:

عصا کوهنوردی کلیپسی اکسپوننت ABD-3-8009 دسته اسفنجی

باتوم كوهنوردی کلیپسی اکسپوننت مدل 8-1464
باتوم جفت کلیپس فلزی اکسپوننت مناسب برای کوهنوردان و طبیعتگردان است

**جنس کلیپس این باتوم فلزی است**
از 1 نظر
 • کدکالا:
به زودی

باتوم كوهنوردی کلیپسی اکسپوننت

ﻋﺼﺎی ﮐﻮﻫﻨﻮردی ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﺑﺎﺗﻮم ﮐﻮﻫﻨﻮردی ﺟﺰو ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮐﻤﮑﯽ در کوهنوردی و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﺮدی ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ. ﺑﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻋﺼﺎی ﮐﻮﻫﻨﻮردی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺧﻄﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ را ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮ ﻣﺜﺎل در ﺳﺮازﯾﺮی ﻫﺎ، ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺳﺮازﯾﺮی ﻫﺎی ﺧﺎﮐﯽ، ﺑﺎﺗﻮم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺮﻣﺰ و ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻊ ﺳﺮ ﺧﻮردن ﺷﻤﺎ ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﺮﺑﺎﻻﯾﯽ ﻫﺎ ﻫﻢ ﻓﺸﺎر وارده ﺑﺮ ﭘﺎ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ زانو را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻋﺼﺎی ﮐﻮﻫﻨﻮردی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎز و ﺑﺴﺖ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺑﺎﺗﻮم ﮐﻠﯿﭙﺴﯽ اﺳﺖ. ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎﺗﻮم ﻫﺎی ﮐﻠﯿﭙﺴﯽ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﮐﻠﯿﭙﺲ را ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ارﺗﻔﺎع ﺑﺎﺗﻮم را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ و وﻗﺘﯽ آن را ﻣﯽ ﺑﻨﺪﯾﺪ ارﺗﻔﺎع ﺑﺎﺗﻮم ﻗﻔﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ ارﺗﻔﺎع ﺑﺎﺗﻮم را ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن و ﺳﺮﯾﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ارﺗﻔﺎع ﺣﺪاﮐﺜﺮی اﯾﻦ ﺑﺎﺗوم 135 ﺳﺎنتی ﻣﺘﺮ اﺳﺖ و ارتفاع حداقلی آن 68 ﺳﺎنتی ﻣﺘﺮ است.

ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ارﺗﻔﺎع ﻋﺼﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻗﺪ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﯽ اﯾﺴﺘﯿﺪ و ﻋﺼﺎ را ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﺪ زاوﯾﻪ ی ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻋﺪ و ﺑﺎزوﯾﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از 90 درﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

این باتوم شامل سه تکه است که توسط دو کلیپس می توانید هر یک از آنها را به داخل یا بیرون ببرید.سعی کنید هنگام تنظیم ارتفاع، اندازه ی هر کدام از میله ها برابر باشد. در این صورت فشار وارده بر باتوم تقسیم خواهد شد و احتمال آسیب دیدن عصا کمتر می شود.

ویژگی های باتوم کلیپسی اکسپوننت

ﺑﺪﻧﻪ اﯾﻦ ﻋﺼﺎی کوهنوردی از ﺟﻨﺲ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ دارد و اﮔﺮ ﻓﺸﺎر ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻌﺎرﻓﯽ ﺑﺮ آن وارد ﻧﺸﻮد ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﻦ دو ﺳﻨﮓ ﺑﺰرگ ﮔﯿﺮ ﻧﮑﻨﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﺷﮑﺴﺘﻦ آن را ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﺮﺗﺎن ﺑﯿﺮون ﮐﻨﯿﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم وزن ﮐﻤﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻓﻠﺰات دارد. ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ وزن ﮐﻞ ﺑﺎﺗﻮم ﺗﻨﻬﺎ 270 ﮔﺮم ﺑﺎﺷﺪ که به نسبت باتوم های هم رده خود وزن مناسبی به حساب می آید.

ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ باتوم از ﺟﻨﺲ آﻟﯿﺎژ ﮐﺎرﺑﯿﺪ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد و در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻨﮓ و ﯾﺦ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻘﺎوم اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ روی آﻧﻬﺎ ﺧﻂ ﺑﯿﻨﺪازد.

ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻋﺼﺎ از ﺟﻨﺲ ﻓﻮم ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت دﺳﺖ ﮐﻮﻫﻨﻮرد ﯾﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﺮد ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺸﻮد.

ﺑﻨﺪی در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻋﺼﺎ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را ﺑﻪ دور دﺳﺖ ﺧﻮد آوﯾﺰان ﮐﻨﯿﺪ. در اﯾﻦ ﺻﻮرت باتوم exponent دﯾﮕﺮ از دﺳﺖ ﺷﻤﺎ رﻫﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﯾﻦ ﺑﺎﺗﻮم ﮐﻮﻫﻨﻮردی یخ شکن ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﮔﻞ ﯾﺦ وﺟﻮد دارد. ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﻻی ﺳﺨﻤﻪ ﮐﺎرﺑﯿﺪی ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺗﮑﻪ ﯾﺨﯽ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺳﺨﻤﻪ ﺷﮑﺴﺖ و ﻋﺼﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻟﻐﺰﯾﺪ از ﻓﺮو رﻓﺘﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﺼﺎ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ.

بازخوردها
  ارسال نظر
  (بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)
  • - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
  • - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
  • - لطفا فارسی بنویسید.
  • - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
  • - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد